Απόσπασμα Συνέντευξης Εφόρου ΑΟΑΗ κου Ηλιόπουλου Κων/νου