Διαδικασία Εγγραφής Μελών

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ (word doc) – Μπορείτε να την συμπληρώσετε και να την στείλετε με email.

Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Ομίλου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Ομίλου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερόμενου ως μέλος του Ομίλου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για καταδίκη του Ομίλου σε δήλωση βούλησης.

Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στον Όμιλο στον οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν πετύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες.

Τα μέλη του Ομίλου μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανά του.

Η διαγραφή και η αποβολή μέλους του Ομίλου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 6ο ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Δεν μπορεί να είναι μέλος του Ομίλου όποιος:

 1. Δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του.
 2. Όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
 3. Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
 4. Όποιος έχει τιμωρηθεί για παράβαση των αρχών του φίλαθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους και για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.
 5. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Ως διαιτητές για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
 6. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο του αθλήματος αντισφαίρισης, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του Ομίλου, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
 7. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του Ομίλου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνει η Ε.Φ.Ο.Α. ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
 8. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Ομίλου, το προσωπικό του Ομίλου για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με τον Όμιλο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας εφ’ όσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του Ομίλου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης και για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
 9. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Τα μέλη του Ομίλου καταβάλουν δικαίωμα εγγραφής καθώς και μηνιαία συνδρομή που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Δ.Σ. Η αυξομείωση των ποσών για το δικαίωμα εγγραφής και την μηνιαία συνδρομή μπορεί να γίνεται επίσης με πρόταση της Γ.Σ.
 2. Σε περίπτωση που μέλος του Ομίλου καθυστερεί να πληρώσει τη συνδρομή του για 2 μήνες, αποστέλλεται e-mail που δίνει προθεσμία μίας εβδομάδας για τακτοποίηση της οφειλής και αν αυτή παρέλθει, κλειδώνεται το μέλος από το σύστημα κρατήσεων.
 3. Σε περίπτωση που μέλος του Ομίλου καθυστερεί να πληρώσει τη συνδρομή του για ένα εξάμηνο, ο ταμίας οφείλει να του υπενθυμίσει την υποχρέωσή του, τάσσοντας σ’ αυτόν δεκαπενθήμερη προθεσμία για εκπλήρωση. Εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία το Δ.Σ., με πρόταση του ταμία, διαγράφει το μέλος που καθυστερεί. Το διαγραφές μέλος, εάν πληρώσει ότι οφείλει μετά τη διαγραφή του, δύναται να γίνει και πάλι μέλος κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. καταβάλλοντας εκ νέου το ποσό της εφ’ άπαξ εγγραφής, θα θεωρείται δε ως νέο μέλος από την ημερομηνία επανεγγραφής του και θα έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται 12 (δώδεκα) μήνες μετά την επανεγγραφή του. Τέλος, η Γ.Σ. είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί την αίτηση επανεγγραφής κάποιου διαγραφέντος μέλους το οποίο θα ζητεί την παραγραφή ή μείωση των παλαιών οφειλών του προς τον Όμιλο οπόταν η Γ.Σ. θα ορίζει και το ποσό που θα καταβάλει το επανεγγραφέν μέλος. Διαγραφέν μέλος που επιθυμεί να αποκτήσει όλα τα δικαιώματα κανονικού μέλους υποχρεούται να καταβάλει όλες τις συνδρομές που οφείλει από την ημερομηνία διακοπής της καταβολής τους μέχρι και την ημερομηνία επανεγγραφής του.